Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Pred objednaním tovaru si prosím pozorne prečítajte obchodné podmienky. Realizáciou objednávky vyjadrujete s nimi svoj súhlas. Nasledovné informácie Vám pomôžu pohodlne nakupovať v našom obchode a nám vybaviť objednávku k Vašej spokojnosti.

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Prevádzkovateľ internetového obchodu EMBALAJE:

Team TENEX s.r.o.

Lieskovská cesta 1078/16

960 01 Zvolen

IČO:       36040461
DIČ:       2020068952
IČ DPH: SK2020068952

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro,vl. č. 6340/S


Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK50 7500 0000 0040 2582 2156


Kontakt: info@embalaje.sk, +421 944 692 423

Prevádzkovateľ je platcom DPH.


Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.embalaje.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru  kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov, v nich predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
6. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodného domu www.embalaje.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
7. Prehlasujeme, že akýkoľvek tovar, ponúkaný v rámci internetového obchodu www.embalaje.sk pochádza zo skladov oficiálnych výrobcov a dovozcov.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať si tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo v súlade so zákonom odstúpť od zmluvy do 14 dní v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru/nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho/. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar , bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (rozhodujúci je dátum odoslania), spolu s  dokladom o kúpe. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom, t.j. poukážkou, alebo prevodom na Váš účet.

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy po lehote 14dní od doručenia tovaru ani ak je tovar používaný či poškodený.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o:

 • poskytnutie služby, ktoré sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, napr. víno dodané dlho po uzavretí zmluvy (vin en primeur),
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, napr. palivo, ktoré bolo spotrebiteľovi doliate do nádrže,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov:

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27
IČO: 17 33 19 27
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk
adr@soi.sk
Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

 

Činnosť nášho e-shopu podlieha kontrole:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/4124969

fax.: 048/4124693

e-mail: bb@soi.sk

 

Cena

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. K nej sa pripočítavajú náklady spojené s balením a prepravou. Ceny uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné. V rámci veľkoobchodu je poskytovaná množstevná zľava, prípadne sa ceny robia na vyžiadanie podľa dopytu zákazníka. Podmienkou je odber od celého kartóna z jedného produktu a zaslanie identifikačných údajov spoločnosti. Cena produktov sa môže meniť podľa aktuálneho stavu cien na trhu. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v internetovom obchode EMBALAJE ako aj v cenníkoch pre veľkoodberateľov.


Platobné podmienky

Za tovar možno zaplatiť prevodom na účet č.: SK50 7500 0000 0040 2582 2156 alebo v hotovosti pri prevzatí zásielky, prípadne v našej predajni na adrese: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 Zvolen. Konkrétne informácie o spôsoboch, lehote doručenia a o poštovnom sú prehľadne rozpísané v sekcii prepravné podmienky“.


Dodanie tovaru

Každá objednávka sa vybavuje ihneď po jej obdržaní. Objednávky prijaté po 12.00 hodine budú spracované až nasledujúci pracovný deň. Ak si vyberiete možnosť zaplatiť bankovým prevodom na účet, realizujeme ju hneď po prijatí platbyNa e-mail Vám bude doručená vystavená faktúra s údajmi potrebnými na platbu (variabilný symbol =  číslo faktúry). Dodacia lehota je 1 pracovný deň po spracovaní a skompletovaní objednávky, ak sa tovar nachádza kompletne na sklade. O  stave objednávky ešte pred doručením prepravcom je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.  Tovar doručujeme prostredníctvom služby SPS (SLOVAK PARCEL SERVICE).


Prevzatie  tovaru:

Od nás odchádza zásielka čo najstarostlivejšie zabalená. Pri doručení odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. Ak  pri doručení, v prítomnosti kuriéra zistíte  poškodenie obalu, je potrebné spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Ak bol tovar preukázateľne poškodený pri preprave a zistíte to až po prebratí zásielky, čo najskôr nás prosím informujte na eshop@embalaje.sk. Výmena tovaru pri poškodení vzniknutom pri preprave je možná len po jeho okamžitom nahlásení.


Záruka a reklamácia:

V prípade reklamácie nás kontaktujte  e-mailom na: eshop@embalaje.sk. Všeobecná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.


Zrušenie objednávky kupujúcim:

Odoslaná objednávka sa okamžite po prijatí začína spracovávať. Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku bezprostredne po jej odoslaní, je potrebné urobiť to čo najskôr, telefonicky na čísle  +421 944 692 423. V prípade storna objednávky, ktorú už predávajúci odoslal, ju môže kupujúci vrátiť späť, a to neprevzatím balíka u prepravcu. V prípade platby na účet, bude kúpna cena kupujúcemu vrátená do 15 dní po tom, ako predávajúci spätne obdrží nepoškodený tovar a vzájomne sa dohodnú na spôsobe vrátenia peňazí. Balné a poštovné náklady nemôžu byť vrátené.


Zrušenie objednávky predávajúcim:

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v týchto prípadoch:

 • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie
 • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky
 • ak kupujúci v predchádzajúcom období nekonal korektne
 • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju späť prevodom na jeho účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody s kupujúcim) do 15 kalendárnych dní.


Ochrana a súhlas so spracovaním osobných údajov

Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť Team TENEX s.r.o. mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytujú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu či telefónne číslo. Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy. Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi, alebo aby sme rozosielali korešpondencie v mene tretích strán. Prevádzkovateľ osobných údajov Team TENEX s.r.o., je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci Team TENEX s.r.o., ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Ak sa návštevníci našej webovej stránky rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z registrácií, môžu nám zaslať mail na adresu eshop@embalaje.skOsobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spracované pre účely doručenia objednaného tovaru, ktoré môžu byť poskytnuté (napr. prevádzkovateľovi doručovacej služby a účtovníkovi).

 

Sociálne siete

POMOC útulkom

Copyright 2020 - 2024 © Embalaje - Balenie nás baví! - Obalové materiály a hygiena